DECREET

Peter Hermannus Hendrikus Wellen

door de genade van God

diocesaan administrator van Groningen-Leeuwarden

aan alle parochianen van de parochies:

Salvator/Maria te Groningen, Walfried te Groningen, H. Nicolaas te Haren en

H. Jozef te Zuidhorn.

Om in de zich wijzigende omstandigheden uw geestelijke verzor­ging goed te blijven behartigen heb ik, overeenkomstig en op grond van mijn bevoegdheid daartoe zoals bepaald in canon 427 van de Codex Iuris Canonici (CIC) en aldus uitvoering gevend aan het besluit van zijne excellentie mgr. dr. G.J.N. de Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden tot samenvoeging van de parochies in het bisdom, welke bekend gemaakt is in zijn brief d.d. 26 november 2011 gericht aan alle parochianen in het bisdom, en in het beleidsplan Kwetsbaar en hoopvol d.d. 26 november 2011 (welke beide documenten zijn opgenomen in Analecta 2011), met inachtneming van en van toepassing verklarend canon 121 CIC, gehoord het Kathedraal Kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden, besloten om de parochies Salvator/Maria te Groningen, Walfried te Groningen, H. Nicolaas te Haren en H. Jozef te Zuidhorn te verenigen, zodat hieruit één nieuwe parochie ontstaat in de zin van canon 515 CIC.

Ik bepaal derhalve het volgende:

 1.            Met ingang van 1 januari 2017 voeg ik samen de parochies Salvator/Maria te Groningen, Walfried te Groningen, H. Nicolaas te Haren en H. Jozef te Zuidhorn, en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke ik conform het besluit van mgr. dr. G.J.N. de Korte d.d. 18 december 2015, de naam Heilige Hildegard van Bingen (H. Hildegard van Bingen) heb toegekend.

Als formele vestigingsplaats geldt: Van Starkenborghstraat 1, 9721 EA  Groningen.

2.         De grenzen van deze nieuwe parochie omvatten het gebied van de vier boven-genoemde parochies tezamen.

3.         Overeenkomstig canon 121 CIC verkrijgt de nieuwe parochie met ingang van 1 januari 2017 alle zaken en vermo­gensrechten eigen aan de vroegere parochies, en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op dezen rustten. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schul­den en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypothe­ken, geldleningen e.d., zoals deze overeenkomstig canon 1283 CIC zijn vastgelegd in het dossier met fusiedocumenten dat vóór 1 januari 2017 is ingediend, en overigens ook die zaken welke daarbij niet zijn genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen.

 4.         Vóór 1 juni 2017 worden de in de bijlage genoemde documenten en nadere informatie bij het bisdom aangeleverd.

5.         Voor de nieuwe parochie geldt als statuut het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland, volgens de steeds laatst vastgestelde versie.         

6.         Het nieuwe parochiebestuur bestaat bij de oprichting van de nieuwe parochie uit vijf personen; de waarnemend pastoor is van rechtswege voorzitter van het bestuur.

7.         Met ingang van 1 januari 2017 zal ik, in continuïteit met mijn huidige benoeming als waarnemend pastoor van de vier genoemde parochies, waarnemend pastoor van de nieuwe parochie zijn. De weleerwaarde heer drs. A.K.H. Jellema, mevrouw drs. H. van Schalkwijk-Trimp en de heer P. Vos benoem ik, in continuïteit met hun huidige benoemingen, respectievelijk tot parochievicaris, pastoraal werkster en pastoraal werker van de nieuwe parochie.

8.         Met ingang van 1 januari 2017 benoem ik als leden van het parochiebestuur de volgende personen: mevrouw C.J.M. Klink (vicevoorzitter), de heer A.J. Algra (secretaris), de heer A.C.M. Stolwijk (penningmeester) en mevrouw A.J.M. van Nimwegen-Mulder (lid). Ikzelf zal qualitate qua als voorzitter lid zijn van het parochiebestuur van de nieuwe parochie.

9.         Het nieuwe parochiebestuur draag ik op ervoor zorg te dragen, dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar kerkelijk en naar Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat dit vóór 1 maart 2017 blijkt uit een notariële akte.

10.       Binnen de termijn van tien nuttige dagen na betekening van dit decreet kan overeenkomstig canon 1734 CIC aan mij een verzoek om verbetering of herziening van dit decreet gedaan worden.

11.       Als datum van betekening van dit decreet bepaal ik: 3 januari 2017.

Allen die tot dusver behoorden tot de parochies Salvator/Maria te Groningen,Walfried te Groningen, H. Nicolaas te Haren en H. Jozef te Zuidhorn, verklaar ik met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2017 te behoren tot de nieuwe parochie

Heilige Hildegard van Bingen (H. Hildegard van Bingen).

Dit besluit dient op de gebruikelijke wijze aan de parochianen bekend te worden gemaakt. 

Groningen, 3 januari 2017

P.H.H. Wellen,                                                                      Drs. P.A.G.M. Pot,

diocesaan administrator                                                                    kanselier

 

 

De Nicolaasraad is per aanstellingsbesluit van diocesaan administrator P.H.H. Wellen als volgt samengesteld:

 

Mw. J.M.M. (Anneke) Hooymans,

voorzitter 

        johannahooymans@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Mw. B.F.M. (Brigit) de Nijs,

secretaris

   secretariaat@nicolaasparochie-haren.nl

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                          

                                                   Hans Duijser

                                                   budgethouder

                                                       

                                                                 hduijser@xs4all.nl

 

 

                

 

                                                   Sylvia Berbers

                                                   

                                                                 sylviaberbers@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   

Mw. A.M.T. (Annette) Schmidt

                        amt.schmidt@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacten lopen via het secretariaat, de hierboven vermelde e-mailadressen of de bekende telefoonnummers.

 

090117

 

 

 

 

 

Top