Actie Kerkbalans 2017

Onder het motto  "Mijn kerk verbindt"  wordt in januari de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gehouden om uw kerkbijdrage 2017 te vragen. We zijn door de kerk verbonden met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, kan onze kerk een verbindende rol vervullen.

De Aktie Kerkbalans in onze nieuwe H Hildegard van Bingen parochie wordt per locatie georganiseerd. In januari ontvangt u de Kerkbalans-formulieren op uw huisadres. Uit het financiële overzicht blijkt dat we 2016 naar verwachting afsluiten met een negatief saldo van €1.000. Dat klinkt niet veel, maar het jaar daarvoor hadden we een positief saldo van €2.611. Geen goede ontwikkeling. Om de kasstroom in 2017 weer positief te krijgen hopen we daarom op een verhoogde bijdrage. Als referentie is het niet zo raar om te bedenken dat elke andere vereniging of club met eigen gebouw en personeel per jaar vaak meer vraagt dan de (gemiddeld) €250 per huishouden die wij denken nodig te hebben om 'quitte' te spelen. D.m.v. een schenkings­formulier kunt u uw bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor degenen die het al hebben, het RSIN/fiscaal nummer dat u kunt gebruiken op uw belastingformulier: zie onder.

Mocht u geen uitnodiging voor Kerkbalans hebben  ontvangen, wilt u graag een schenkings­formulier of heeft u nog financiële vragen, stuur dan een mail naar onze penningmeester (whmalsem@yahoo.com). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wilfred Alsem en Hans van Ham (commissie Kerkbalans)

FINANCIËLE JAAROVERZICHTEN

ANBI en RSIN

De Hildegardparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat alle afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de RK Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op onze parochie. Met andere woorden, onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen van belang is voor de fiscale opgave van schenkingen en financiële bijdragen aan onze parochie. 

Dat betekent dat bijdragen en giften aan de parochie zonder drempel afgetrokken kunnen worden van de inkomstenbelasting. Daarvoor is wel een formulier nodig dat te verkrijgen is bij de penningmeester. De bijdragen wordt dan voor 5 jaar vastgelegd.

Als u bij de aangifte inkomstenbelasting giften aan goede doelen aftrekt, moet u het zogeheten RSIN-nummer vermelden. Vanwege de fusie tot de Hildegardparochie per 1 januari 2017 verschilt dat per jaar als volgt:

* Voor giften in 2016 en eerder aan de Nicolaasparochie is dat 
RSIN 002 658 537

* Voor giften in 2017 en later aan de Nicolaaslocatie van de Hildegardparochie is dat RSIN 824 629 681

Voor iedere ANBI geldt een publicatieplicht voor bepaalde voorgeschreven gegevens. Hierdoor kunnen schenkers en de fiscus daarvan desgewenst kennisnemen. Deze gegevens vindt u overzichtelijk gegroepeerd op een speciale ANBI-website van de RK Kerk. Als u die gegevens wilt raadplegen voor wat betreft onze parochie dan klikt u dan hier:  

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/GRO10140

 

BELEIDSPLAN VOOR DE  H. HILDEGARDPAROCHIE i.o.

 Visie

Vier parochies gaan een nieuwe parochie vormen die zal bestaan uit vier geloofsgemeenschappen. Het gaat om het geloof van mensen. Dat is de basis van de parochie en iedere gemeenschap: mensen willen vanuit hun geloof en met hun eigen geloofsbeleving met elkaar verbonden zijn.

Hoe wij ons geloof verstaan en beleven en hoe wij als gelovige mensen in de samenleving participeren is een vraag die steeds weer in veranderende situaties aan de orde is. Een gemeenschap is een plek om te zoeken naar antwoorden.

Wij hoeven niet uit te vinden wat de nieuwe parochie zal zijn. Wij kunnen een geloofsgemeenschap zijn omdat God bij mensen betrokken is. God is de liefdevolle kracht die alles in het bestaan geroepen heeft en die alles in het bestaan houdt. Wij worden geroepen en uitgenodigd onze bestemming te vinden vanuit het geloof dat God er zal zijn. In Christus is zichtbaar geworden hoe God bij mensen betrokken is. Door Christus is het rijk van God onder ons. De Kerk is er vanuit de gave van de Geest en de opdracht om het geloof te verkondigen, te helen, te vergeven en zo de vrede van Christus gestalte te geven.

 Als parochie geven wij daar vorm aan door het vieren van de sacramenten en door het vieren in andere vormen. Door het leren uit de Schrift en de traditie. Door het luisteren naar levensverhalen. Dan kan er sprake zijn een ontmoeten van elkaar en het ontmoeten van God. Een ontmoeting die verbinding betekent.

Openheid is hierbij een voorwaarde, eerbied, overleg, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, pastorale gevoeligheid, gelijkwaardigheid. Dit geldt ook omgekeerd: waar openheid etc. te vinden is, daar kan ontmoeting en verbinding plaats vinden. 

 De zendingsopdracht betekent een op weg gaan in de wereld. Wij vinden voor de parochie ontmoeting en verbinding betekenisvol. Wij staan open voor ontmoeting met de andere kerken en met mensen met een andere overtuiging. Wij zoeken naar verbinding met mensen die het in onze samenleving niet redden. De Kerk is een plaats waar een gelovig tegengeluid klinkt tegen dat wat in de samenleving vervreemdend, hard en niet-menselijk is. Geloof en compassie worden dan zichtbaar in de gemeenschap die wij vormen. Ten dienste van de wereld die wij bewonen.

 

Missie

 Wij willen de Schrift en de schat van het geloof, zoals die te vinden is in de Rooms katholieke traditie, toegankelijk en verstaanbaar houden als richtinggevend, inspirerend en vormend voor ons leven en handelen in deze tijd.

 Prioriteiten

 1. Liturgie

Door samen te komen als gemeenschap en liturgie te vieren wordt voor ons waarneembaar wat een gemeenschap is. Door het ontvangen van het Woord en door de verbinding met Christus worden wij een gemeenschap die haar zending in de wereld verstaat / leert te verstaan.

Daarom willen wij het vieren op de vier locaties waarborgen en de variëteit in vieringen en voorgangers handhaven.

Het gezamenlijk vieren als parochie geeft een impuls aan de eenheid. Voor de hand ligt een gezamenlijke viering te houden rond de feestdag van de H. Hildegard van Bingen (17 september 2016), een viering die tevens de gezamenlijke startviering zal zijn.

 2. Catechese, vorming en toerusting

De sacramentencatechese is een belangrijk moment van inhoudelijk contact met parochianen. Om de sacramentencatechese rond de Eerste Communie en het Vormsel toekomstbestendig te laten zijn, wordt dit een gezamenlijk aanbod voor combinaties van locaties.

 Wij willen een aanbod doen voor vorming waarbij wij boeken, artikelen,  films en documentaires etc. gebruiken om levenservaringen en vragen naar zingeving te verdiepen. De actualiteit komt hierbij aan de orde.

 Een aandachtspunt is de toerusting van vrijwilligers op allerlei gebieden.

 Om deze laatste twee punten te realiseren richten wij een parochiële werkgroep vorming en toerusting op die al taak krijgt het coördineren en verbreden van het bestaande aanbod.

 3. Oecumene

De oecumenische contacten en activiteiten verschillen per locatie en zijn aan de locaties gebonden. Beleid voor de parochie als geheel is op dit punt niet te formuleren. Wij willen wat er op het oecumenische vlak gebeurt continueren en zo mogelijk verder uitbouwen.

 4. Diaconie

Diaconie behoort wezenlijk bij het geloof. Het maakt ons geloof in God en zijn betrokkenheid bij mensen zichtbaar. Diaconie geeft vorm aan de navolging van Jezus Messias.

Omdat het christelijk geloof meer is dan een persoonlijke relatie tussen jou en God, brengt het geloof met zich mee dat je op een bepaalde manier in het leven staat en dat je je verantwoordelijk weet voor de samenleving waar je deel van uitmaakt. Dat je je Jezus navolgt in zijn aandacht en zorg voor mensen in nood. Het gaat om mensen ver weg en dichtbij: mensen die in armoede leven, mensen die zich opzij gezet of afgeschreven voelen, vluchtelingen en allen die geen volwaardige plek hebben in de samenleving.

Diaconie betekent óók zorg voor de schepping die God aan mens en dier heeft gegeven om er állen te leven. Diaconie betekent werken aan een meer rechtvaardige wereld en je inzetten voor vrede waar dat mogelijk is.

Om de diaconie in de parochie te stimuleren zal er (minstens) twee maal per jaar een overleg zijn van allen die bij de diaconie betrokken zijn. In dit overleg gaat het om uitwisseling en worden plannen en activiteiten van de locaties op elkaar afgestemd.

 5. Jongeren

Op het gebied van de catechese en aandacht voor kinderen en jongeren binnen de parochie wordt er al het nodige georganiseerd. Zo worden de projecten rond Eerste Heilige Communie en Vormsel al zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan en wordt er gestreefd naar meer samenwerking. Daarna is er een catecheseaanbod dat per parochie varieert. Het is aanbevelenswaardig om de per locatie aangeboden catechese momenten te handhaven, vooral omdat ze zo met de vieringen op de zondagen verbonden zijn en zich mogen verheugen over enthousiaste vrijwilligers die met veel inzet en kennis van zaken de catechese geven en voorbereiden.

 Liturgie met kinderen en jongeren

Binnen de liturgie is er momenteel niet op alle locaties aandacht voor de jongeren (Wel in St. Jozef Zuidhorn en ook in de St. Walfried, waar jongeren jaarlijks een viering voorbereiden en daarin mee voorgaan). Deze aandacht voor jongeren en liturgie hoort echter op alle locaties te zijn. Voorstel is om jongerenvieringen te organiseren op alle locaties, waarbij geleerd kan worden van de goede ervaringen op de genoemde locaties.

 Jongerengroep na Vormsel

Voor de jongeren is er na het Vormsel niet veel georganiseerd. Het is het plan om voor alle jongeren van de H. Hildegardparochie een jongerengroep op te  richten, juist voor diegenen die het Vormsel hebben gedaan. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling om veel of ingewikkelde catechetische onderwerpen te behandelen. Doel van deze groep is het houden van feeling met de kerk en het stimuleren van onderlinge contacten. Het is de bedoeling om een paar keer per jaar (5 a 6 keer per seizoen, reizend lang de diverse locaties) bij elkaar te komen. Avonden zullen een verschillend karakter hebben, van film tot excursie, van zelf de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen tot gezellig met elkaar kletsen. Voor dit project zullen nog begeleiders worden gezocht. Vanuit het pastoresteam wordt deze groep begeleid door pastor Arjen Jellema.

 6. Gemeenschapsopbouw

In het pastoraat gaat het om mensen. Een groep mensen wordt een gemeenschap als zij elkaar leren kennen. Dat gebeurt o.a. in bijeenkomsten van diverse (gespreks-)groepen en door andere activiteiten die plaats vinden. Parochianen moeten weten bij wie ze terecht kunnen en pastores willen hun gemeenschap kunnen kennen. Openheid en gastvrijheid horen een kenmerk te zijn. Dit willen we realiseren door te zoeken naar vormen van persoonlijke benadering van nieuwe parochianen en door het parochieblad ‘Vierkant’ zo breed mogelijk te verspreiden.

 7. Pastoraat

Pastorale contacten zijn momenten waarop ontmoeting en verbinding kan gebeuren. De pastorale contacten zijn een wezenlijk onderdeel van de taak van de pastores. De bezoekersgroepen hebben hun taak om contacten te onderhouden.

 8. Taakverdeling

Het pastoresteam voert het beleid uit op basis van eerstaanspreekbaarheid en een taakverdeling.

  

Zuidhorn/Haren/Groningen

23 februari 2016

 

Het pastoresteam van de H. Hildegardparochie i.o.

 

 

 

Top